PRIVACYBELEID

geüpdatet op 11 augustus 2021
 1. Partijen en voorwerp

  Sansa Snap Studio 
  Schubbeek 45
  3210 Lubbeek

  KBO/BTW: 0771.620.152
  e-mail: info@studiosansa.be


  Sansa Snap Studio stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op volgend adres: www.studiosansa.be, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Sansa Snap Studio.

  De term 'gebruiker' verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de website bezoekt of op enigerlei wijze met de website communiceert.

  In deze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Sansa Snap Studio alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Sansa Snap Studio verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of beter gekend onder de naam GDPR.

  Sansa Snap Studio is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en zijn naam verwerkt. In voorkomend geval verbindt Sansa Snap Studio zich ertoe een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overstemming met de Wet en de Verordening.
   
 2. Verwerking van persoonsgegevens

  Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Sansa Snap Studio, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Sansa Snap Studio optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

  Persoonsgegevens worden verwerkt door Sansa Snap Studio, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

  - om gevolg te geven aan vragen ontvangen via het contactformulier op de website ( naam, adres, telefoon of
    GSM-nummer en vraag)
  - om de factuur te kunnen opstellen en de betaling op te volgen ( naam, adres en bankrekeningnummer)
  - om af te spreken voor de fotoshoot en de levering van de foto's ( naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres)

   
 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

  Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

  - om de klant een factuur op te sturen voor de bestelde goederen en diensten
  - om de betaling te kunnen afhandelen
  - om te kunnen telefoneren of mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  - om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - om goederen en diensten te kunnen afleveren
  - om vragen te beantwoorden
  - omwille van wettelijke verplichtingen
   
 4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

  De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de website, Sansa Snap Studio de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  -info via het contactformulier: naam, e-mail en telefoon  ( op de website)
  -info voor factuur: naam, adres en bankrekening  ( via mailing)
  -info voor afspreken fotoshoot en levering foto's: naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres    (via mailing)

  Sansa Snap Studio verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in het privacybeleid.
   
 5. Toestemming

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij/zij  zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

  Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Sansa Snap Studio. Elke overeenkomst die Sansa Snap Studio en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

  De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die worden aangeboden door Sansa Snap Studio, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

  De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.
   
 6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers

  Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

  Deze duur is  niet langer dan 1 jaar na de verstrekking van de dienst voor de gegevens uit het contactformulier. De bewaring van de gegevens uit de factuur wordt bepaalt door de Belgische wetgeving.
   
 7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

  Sansa Snap Studio zal enkel persoonsgegevens delen met derden in uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker/klant en om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

  In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.
   
 8. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

  De website en diensten hebben  niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. Sansa Snap Studio kan niet controleren van een bezoeker ouder of jonger is dan 16. Het is daarom raadzaam dat de ouders betrokken zijn om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder instemming van de ouders. Mocht iemand ervan overtuigd zijn dat Sansa Snap Studio zonder toestemming persoonlijke informatie heeft verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact op via info|stduiosansa.be. Sansa Snap Studio verwijdert de ingewonnen informatie.


   
 9. Rechten van de gebruikers : gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per email te sturen naar volgend adres: iinfo@studiosansa.be, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart. Dit laatste om zijn/haar privacy te garanderen.

  De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door Sansa Snap Studio.

   
 10. Beveiligen van de persoonsgegevens
  Sansa Snap Studio neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Mocht de gebruiker het gevoel hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan zeker contact op met info@studiosansa.be

  De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sansa Snap Studio, aan de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www..gegevensbeschermingsautoriteit.be.